Basada en la història real de l'Annemarie Schwarzenbach i l'Ella Maillart i inspirada en el llibre "Camí d'Anada i Tornada" de l'Emma Vilarasau i la Montse Barderi, la Gemma Ortega i la Magali Jeger estan escrivint "La prova vivent". L'obra explora les dificultats que pateixen les persones que han de combatre constantment les regles de la societat, tant en quant a política com a identitat de gènere i sexualitat.

 

L'Annemarie s'ha escapat d'un sanatori als Estats Units. De matinada, amb tan sols la bata d'hospital i el seu telèfon se sent lliure. Però ho és? Només pot pensar en una persona que li agafaria el telèfon: L'Ella, a més de 10.000km de distància. Aquesta rep un missatge al contestador de la seva humil botiga a Rajasthan. Una sola experiència les connecta. Fa 11 anys que, acabades de conèixer, les dues periodistes es van aventurar a fer un viatge des de Ginebra fins a Kabul en el Ford nou de l'Ella. El seu vincle serà lo suficientment fort com per deixar enrere les inquietuds que inicialment van trencar la relació? "La prova vivent" ens mostrarà com s'endinsaran de nou en el viatge, recordaran els temps passats i miraran cap a un futur on retrobar-se podria ser la única manera de viure la seva veritat.

The Living Proof

Based on the real story of Annemarie Shwarzenbach and Ella Maillart and inspired by the book “The Return Trip” by Emma Vilarasau and Montse Barderi, Gemma Ortega and Magali Jeger are writing “The Living Proof”. The play explores the difficulties that are suffered by people who constantly have to fight society rules, within politics as well as gender identity and sexuality.

 

Annemarie has escaped from a sanitorium in the United States. At dawn, with only her hospital gown and her cell phone she feels free. But is she? She can only think of one person that would take her call: Ella, who is 10.000km away and receives her voicemail at her humble shop in Rajasthan. One unique experience connects the two. Eleven years ago the two journalists, who had just met, ventured out on a journey from Geneva to Kabul in Ella’s brand new Ford. Will their bond be strong enough to leave behind all concerns that initially broke their relationship? “The Living Proof” shows us how they will embark on that trip again, they will remember the past times and they will look forward to a future where reuniting could be the only way to live their truth.

La Prova Vivent
 

More news coming soon...

©Gemma Ortega